Ohlédnutí za uplynulým školním rokem

Škola Ratolest v Ratajích nad Sázavou má za sebou první školní rok. A jaký vlastně byl?


První rok waldorfské Školy Ratolest se nesl ve znamení poznávání a to nejen vzájemném – v rámci třídy dětí, rodičů, přátel školy a pedagogů, ale i v rámci poznávání okolí a dále všeho nového, co takový provoz školy a pořádání přidružených akcí vlastně vyžaduje. V naší první smíšené třídě se celý rok vzdělávalo 8 dětí v rozmezí 1. – 3. třídy. Kromě patřičných vědomostí se děti v průběhu roku na vlastní kůži seznámily s řadou řemesel (řezbářství, kovářství, hrnčířství) i nových uměleckých dovedností (součástí každého dne je ve Škole Ratolest hra na pentatonickou flétnu, děti pravidelně pracují s akvarelovými barvami, učí se plést a pracovat s ovčím rounem, součástí rozvrhu je pohybové umění – eurytmie). Náš společný čas se nesl v rytmu ročního koloběhu a jemu odpovídajících slavností, z nichž některé jsme slavili společně s dětmi a rodiči z lesního klubu Ratolest (od září nově rovněž se sídlem v Ratajích nad Sázavou u Živého potoka), jiné pak sami ve škole. Do Rataj za námi v listopadu přijel svatý Martin na svém koni, vyrazili jsme na náš první masopustní průvod (moc děkujeme za pohoštění na zámku i nečekané příjemné zakončení v hospůdce u Pinců), na konci zimy jsme nechali po proudu Sázavy odplout Morenu, netrpělivě očekávajíce příchod jara, a školní rok jsme zakončili na svatojánské slavnosti.


Uspořádali jsme řadu akcí (přednášek, workshopů i besed) pro veřejnost. Naši školu navštívil proslulý malíř, arteterapeut a sociální terapeut ze Skotska David Newbatt a vedl arteterapeutické odpoledne pro dospělé, s PhDr. Anežkou Janátovou jsme vytvářeli prostor pro zodpovězení otázek týkajících se waldorfské pedagogiky a jejího smyslu, muzikoterapeutický podvečer vedl Jan Chromeček. Dále se ve škole konala ukázka hodiny eurytmie pro rodiče dětí i veřejnost, řezbářský workshop, den otevřených dveří a jiné.


Vedle aktivit s dětmi a celými rodinami máme za sebou též aktivity na poli pedagogickém – na jaře se nám podařilo splnit podmínky Asociace waldorfských škol ČR pro udělení značky „waldorf“ a Škola Ratolest se tak stala první waldorfskou školou v kutnohorském regionu. Zúčastnili jsme se velice inspirativní mezinárodní konference na téma „Waldorfská pedagogika v malotřídním konceptu“ v německém Seewalde. Zahájili jsme též spolupráci s projektem Eduzměna Kutnohorsko. Vedle aktivní účasti dětí v projektu „Řešíme společnou výzvu“, jejímž výstupem bude pec na chleba na nové školní zahradě, o níž se více dočtete níže, jsme získali také mentorskou podporu pro Školu Ratolest v následujícím školním roce 2022/23.


Naší škole chyběla zahrada, na které bychom mohli děti učit zdravému vztahu a úctě k půdě, pěstovat obilí i další plodiny. Máme velikou radost, že obec nám pro tyto účely poskytla pozemek bývalé bažantnice, někdejších školních „pěstitelek“ nad zámkem. Na jaře jsme investovali do profesionální revitalizace pozemku, následně jsme zahradu zvelebili i s pomocí rodičů našich dětí a od září ji budeme pravidelně využívat jak v rámci výuky, tak i pro pořádání slavností a akcí pro veřejnost. Těšíme se také na společnou stavbu pece na chleba, která nás čeká po prázdninách.


A protože počet žáků Školy Ratolest se v září 2022 zdvojnásobí – otevíráme další třídu pro nové prvňáčky, bylo potřeba zajistit další prostory. I na tomto místě patří velký dík obci, která se rozhodla přestěhovat obecní knihovnu a uvolnit tak další učebnu pro školu. Na jaře jsme proto spustili veřejnou sbírku financí na Donio.cz, ve které se nám podařilo vybrat 101 211Kč. Tyto finance ale také velká pomoc rodičů a přátel školy nám umožnily realizovat rekonstrukci třídy, která je nyní téměř dokončena.

 
Škola Ratolest nečerpá žádnou finanční podporu od státu. Její provoz je financován pouze z členských příspěvků rodičů/školného a bez značného dobrovolnického nasazení stran rodičů i pedagogů by se v počátečních letech svého fungování zkrátka neobešla. Na tomto místě tedy patří velký dík všem, kteří škole pomáhají ať už finančně, či přiložením „ruky k dílu“. Veškeré pomoci si velmi vážíme! Rozvoj Školy Ratolest můžete finančně podpořit na transparentním účtu č. 2102001783/2010.


Ve školním roce 2022/23 ještě máme pár volných míst pro prvňáčky a přistoupit k nám mohou i děti ve věku 2. – 4. třídy. S přestupem k nám vám rádi poradíme, neváhejte se nám ozvat na 775664181.


Pokud se o našich aktivitách chcete dozvědět víc, můžete nás sledovat také na naší FB stránce https://www.facebook.com/waldorf.rataje.