Pro rodiče

Školné

Zřizovatelem Školy Ratolest je Spolek pro svobodné vzdělávání Michael. Školné je hrazeno formou členských příspěvků.

Ve školním roce 2022/2023 je výše členského příspěvku stanovena na 3.800Kč / měsíc (hradí se i o letních prázdninách).

Školní družina, která je v provozu vždy po – čt, 13:00 – 16:00 je zpoplatněna zvlášť. Poplatek činí 1.000Kč / měsíc (nehradí se o letních prázdninách).

Rodiny, které mají ve škole Ratolest i lesním klubu Ratolest dvě a více dětí mohou požádat o sourozeneckou slevu ve výši 10% z celkové částky.

Provozní doba

Nabízíme pětidenní docházku s odpolední družinou (4 dny v týdnu)

pondělí – čtvrtek 8:30 – 16:00

pátek 8:30 – 13:15

Přijímání dětí

Kritéria pro přijímání prvňáčků do Školy Ratolest

 

  • dítě dovršilo 6 let věku do 31.8. roku, ve kterém školní docházku zahájí
  • nástupu do Školy Ratolest dále předchází individuální rozhovor učitele s dítětem za účelem posouzení zralosti pro školní docházku a dále pak individuální rozhovor rodičů s ředitelem/učitelem (zajišťuje včasnou komunikaci vzájemných očekávání, specifik, která s sebou nese waldorfská pedagogika apod.)

 

Všechny děti ze Školy Ratolest jsou zapsány k domácímu vzdělávání. Přezkoušení probíhá 2x ročně přímo u nás ve škole externí pedagožkou. Škola není v rejstříku MŠMT. S procesem zápisu k domácímu vzdělávání Vám rádi poradíme.

 

Přestup do školy Ratolest je možný kdykoliv v průběhu roku. Ve školním roce 2021/2022 je možnost přestupu pro děti z 1. – 3. třídy. V následujícím školním roce 2022/2023 mohou přestoupit děti ve věku 1. – 4. třídy a to jak z klasické ZŠ, tak i z domácího vzdělávání. O možnosti přestupu rozhoduje třídní učitel, který vždy zváží individuální potřeby žáka i třídního kolektivu. Je potřeba počítat v tomto případě s obdobím adaptace, které trvá nejméně 2 měsíce (vždy se odvíjí od individuálních potřeb dítěte/rodiny). Jako každá změna, i změna kolektivu a způsobu výuky včetně absence hodnocení může být pro děti/rodinu náročná. S těmito specifiky u případného přechodu v průběhu školního roku počítáme a rádi Vám v tomto čase poskytneme individuální konzultace a Vašemu dítěti adekvátní podporu v novém prostředí. 

 

Škola může v případě nutnosti rozhodnout o potřebě asistence u jednotlivého žáka. Prostředky na asistenta řeší ve spolupráci s rodinou žáka. 

 

Maximální počet dětí v jedné třídě je 20.

 

Pedagogická koncepce

Výuka ve Škole Ratolest je postavena na pilířích waldorfské pedagogiky. 

 

  • Rozum, cit a vůle

Vedle rozvoje intelektu klademe rovnoměrný důraz na rozvoj citu i vůle. Klasické předměty (český jazyk , matematika…) nejsou nadřazené předmětům uměleckým, či praktickým. Děti se učí v souvislostech. Probíranou látku mají možnost objevovat v praxi, zpracovávat umělecky. To vede k hlubšímu porozumění, rozvoji vnitřní motivace pro hledání souvislostí a kladení dalších otázek. Výuka odpovídá vývojovým fázím člověka tak, jak je popsal zakladatel waldorfské pedagogiky rakouský filosof Rudolf Steiner. 

Umělecké předměty v dětech probouzejí a kultivují cit, a to nejen pro vnímání a vyjádření sebe sama, ale například i cit pro spolupráci, vnímání sebe jako součást celku (třídy, světa). Záleží nám na tom, aby děti mohly tvořit svobodně, aniž by výsledky jejich umělecké práce byly jakkoliv hodnoceny. 

Děti se v průběhu školní docházky setkávají s řadou řemesel ve formě vlastní zkušenosti, práce. Je to pro ně zásadní příležitost k upevňování vůle v dnešní době tolik potřebné pro úspěšné zvládnutí orientace (nejen) ve světě informačních technologií. Mají možnost zažít, že zpočátku jim možná něco nejde, praktické osvojení dané dovednosti (např. pletení v první třídě) vyžaduje určité úsilí, čas, energii i trpělivost, bez nichž by výsledku (upletený obal na flétnu) nebylo možné dosáhnout. S každou zvládnutou dovedností všechny děti “rostou”, ujišťují se, že “to” zvládly a tak něco nového, dalšího zvládnou i příště. Vedle toho je právě např. zmíněné pletení skvělým pomocníkem pro rozvoj myšlení a spolupráci mozkových hemisfér. 

Specifickým předmětem, v němž se všechny tři výše zmíněné složky snoubí, je eurytmie. Toto pohybové umění se nám v našich podmínkách podařilo zařadit do rozvrhu jednou měsíčně prostřednictvím externí eurytmistky.

 

  • Hodnocení 

Ve škole používáme pouze slovní hodnocení. Během výuky dostávají děti zpětnou vazbu od pedagoga přirozenou verbální formou. Písemné hodnocení píše pedagog vždy na konci pololetí, přičemž v prvních čtyřech letech školní docházky je dopis adresován rodičům dětí. Od 5. třídy se pak jedná o dopis určený (i) dětem. Záleží nám na zachování a maximální podpoře vnitřní motivace dětí a stejně tak na podpoře přijetí sebe sama bez potřeby hodnocení (vnějšího i vnitřního) jako cesty ke skutečné svobodě.

 

  • Technologie

Citlivě provádíme děti znalostmi, vědomostmi, dovednostmi, zkušenostmi i zážitky které výuka na 1. stupni ZŠ (aktuálně nemáme vyšší ročníky) zahrnuje, a to bez používání informačních technologií. Klademe důraz na to, aby veškerou učební náplň děti mohly prožít, na výsledky své práce se podívat, sáhnout si na ně. To vše vede k pochopení základních souvislostí, upevnění vědomí sebe sama.

Záleží nám na tom, aby děti později ve svém životě dokázaly IT používat efektivně a vědomě. Cesta k úspěšné orientaci ve světě informačních technologií však začíná ve zdárném zorietování se ve světě skutečném. 

 

  • Epochové vyučování

Vyučování hlavních předmětů probíhá v epochách – vždy cca hodinu a půl trvající blok na začátku výuky každého dne. Danému předmětu (např. matematice) se v tomto rozsahu děti věnují vždy 3 – 5 týdnů. Tento způsob výuky umožňuje danou látku probrat skutečně do hloubky, v patřičných souvislostech. 

 

 

  • Malotřídní formát

Ve školním roce 2021/2022 jsme otevřeli smíšenou třídu pro děti ve věku 1. – 3. třídy. V následujících letech bychom rádi obsáhli třídy 1. stupně ZŠ ve formátu 1. až 2. třída, a 3. až 5. třída. Malotřídní formát, pro který jsme se nejméně pro prvních několik let provozu školy rozhodli (vzhledem k prostorovým, personálním i finančním možnostem) nás v plnohodnotném waldorfském přístupu limituje. Malotřídky jsou v tomto pedagogickém směru ještě “v plenkách”. S těmi existujícími (V ČR a Německu) nyní navazujeme kontakt a těšíme se na budoucí spolupráci a vzájemnou inspiraci. Snažíme se dle našich možností maximálně přizpůsobit učební plán tak, aby specifická, nosná témata pro jednotlivé ročníky dolehla k dětem ve správný čas.

 

 

  • Rytmus

Rytmus má ve škole svou významnou roli. V rytmu roku nás provázejí jednotlivé tradiční slavnosti, pravidelný rytmus dne i týdne děti posiluje, dodává jistý řád s jeho hranicemi, který dětem umožňuje bezpečné, svobodné fungování v jejich rozmezí. Svůj specifický rytmus mají i jednotlivé vyučovací hodiny.

 

 

 

 

Užitečné odkazy

Zahraniční dokument s českými  titulky – 100 let waldorfské pedagogkiky

https://www.youtube.com/watch?v=Ug8Zw49KtgY

 

Dokumentární film ČT o waldorfských školách V ČR

https://www.ceskatelevize.cz/porady/12663174670-waldorfska-skola/41923510022/

 

Jak působí obrazy pohádek a příběhů na duši dítěte – PhDr. Anežka Janátová

https://www.youtube.com/watch?v=UB7EGemyOvU

Co se děti učí v jednotlivých ročnících

Na těchto informacích pracujeme, prozatím doporučujeme k prostudování web naší spřátelené waldorfské školy ve Zlíně  https://waldorfzlin.cz/co-se-uci-v-jednotlivych-tridach/, či dalších waldorfských škol.